წესდება

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წესდება  2014 წლის 30 ნოემბრის  XXI საერთო კრების მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge