ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურებისა შესაძენად და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს. 

ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ. გვერდზე: www.gyla.ge

პროექტის დონორი -     Bread for the World-Protestant Development Service; 

პროექტის ღირებულებაა -    510,000.00 ევრო;

პროექტის ხანგრძლივობა -     2021 – 2023 წწ;

მომსახურების პირობა -      მოითხოვება ხარჯების დადასტურება პროექტის ყოველ 6 თვიან პერიოდზე ( წელიწადში 2-ჯერ).

 

წინადადების წარმოდგენა შეუძლიათ კომპანიებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს: 

1. ფინანსური აუდიტის ჩატარების მინიმუმ 7 წლიანი გამოცდილება; 

2. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობისა და შესაბამისი მომსახურების გაწევის გამოცდილება;

ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ: 

1. მონაწილე კომპანიის დასახელება, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია;

2. მომსახურების ჩამონათვალი და ღირებულება;

3. ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებისათვისაც კომპანიას გაუწევია მსგავსი მომსახურება;

4. შესაბამისი აუდიტორული მომსახურების გაწევის ვადები და მეთოდოლოგია; 

5. რეკომენდაცია რომელიმე საერთაშორისო ან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან. 

ტენდერის შედეგად შერჩეულ კომპანია(ებ)ს შესაძლებელია ეთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. 

ტენდერის შედეგად შესაძლებელია შეირჩეს ერთზე მეტი კომპანია.

დოკუმენტები მიიღება 2021 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით  ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე:  gkiphiani@gyla.ge,  გთხოვთ საგანში მიუთითოთ:  ტენდერი წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება.


 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge