ადამიანის უფლებათა დაცვა და საფრთხის წინაშე მყოფი ადამიანის უფლებათა დამცველების მხარდაჭერა

პროექტის სახელწოდება: ადამიანის უფლებათა დაცვა და საფრთხის წინაშე მყოფი ადამიანის უფლებათა დამცველების მხარდაჭერა რუსეთში, საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა (GYLA) და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრის  (EHRAC) ერთობლივი პროექტი
ხანგრძლივობა: თებერვალი, 2015 წ. - თებერვალი, 2018 წ. 
დონორი: ევროპული კომისია (ევროკავშირი)
ბიუჯეტი: 60 000.00  €
მიზანი: ერთობლივი სამართალწარმოება ევროპული სასამართლოს წინაშე და ადამიანის უფლებების დამცველების მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge