ახალგაზრდა იურისტები კანონის უზენაესობისათვის

პროექტის სახელწოდება: „ახალგაზრდა იურისტები კანონის უზენაესობისათვის“

ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი 2014 წ. –  31 დეკემბერი 2015 წ.

დონორი: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)

ბიუჯეტი: 132,170,00 $

მიზანი: იურიდიული დახმარების გაწევა ბენეფიციარებისათვის; ცნობიერების ამაღლება; ჩრდილოვანი ანგარიშების მომზადება ადამიანთა უფლებების დასაცავად; კვლევების წარმოება სამართლის სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემებზე.

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge