ახალი თაობის ხედვა

პროექტის სახელწოდება: ახალი თაობის ხედვა
ხანგრძლივობა:  ივლისი, 2015 წ. - დეკემბერი, 2015 წ.

დონორი: პროექტი ხორციელდება ევროპის საბჭოს (COE) მხარდაჭრით.

ბიუჯეტი: 8,056,91 €

მიზანი: ინკლუზიური და დემოკრატიული საარჩევნო პროცესების გაუმჯობესება საქართველოში ახალგაზრდების საარჩევნო/პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge