ანტიდისკრიმინაციული საქმიანობის გაძლიერება „კოალიცია თანასწორობის“ფარგლებში

პროექტის სახელწოდება: ანტიდისკრიმინაციული საქმიანობის გაძლიერება „კოალიცია თანასწორობის“ფარგლებში

ხანგრძლივობა: 10/12/2018 - 10/12/2019

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ბიუჯეტი: 45 000 USD

მიზანი: თანასწორობის კუთხით საქართველოში არსებული პრობლემების აქტუალიზება, ანტიდისკრიმინაციულ საკითხებზე ადვოკატირების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ ფარგლებში.

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge