დაცული არჩევანი - ეფექტური თვითმმართველობის გარანტი

პროექტის სახელწოდება: დაცული არჩევანი - ეფექტური თვითმმართველობის გარანტი

ხანგრძლივობა:  ნოემბერი, 2014  - ივლისი  2015 

დონორი :  ფონდი ღია საზოგადოება- საქართველო (OSGF)
ბიუჯეტი: 27 202$
მიზანი: საყოველთაო, პირდაპირი და თანასწორი არჩევნების შედეგად არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხისა და ეფექტური გარანტიების შექმნის ხელშეწყობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge