ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კარგად მართული მიგრაციის ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კარგად მართული მიგრაციის ხელშეწყობა
ხანგრძლივობა: დეკემბერი, 2012 - ოქტომბერი, 2015
დონორი: ევროკავშირი (EU)
ბიუჯეტი: 352 721.00  €
მიზანი:  მიგრაციასა და განვითარებას შორის კავშირის დამყარება; მიგრაციის პოლიტიკისა და კანონმდებლობის განვითარების ხელშეწყობა; არალეგალურ მიგრაციასა და ტრეფიკინგთან ბრძოლა; მიგრანტთა და დაბრუნებულთა უფლებების დაცვა. 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge