ინფორმირებული მოქალაქეები საჯარო სამსახურში

პროექტის სახელწოდება: ინფორმირებული მოქალაქეები საჯარო სამსახურში 

ხანგრძლივობა: თებერვალი, 2015 - იანვარი, 2016 

დონორი: საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
ბიუჯეტი: 60 065.00  $
მიზანი:


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge