პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით საიამ ორი კვლევის პრეზენტაცია გამართა

2014 წლის 3 ივნისს, სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევების: "ინფორმაციის თავისუფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა" (საერთო სასამართლოების პრაქტიკის ანალიზი) და "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი" (საქართველოში არსებული პრაქტიკა და საერთაშორისო გამოცდილება) პრეზენტაცია გამართა. საერთო სასამართლოების პრაქტიკის ანალიზის შემთხვევაში საიას მიერ მომზადებული კვლევების შედეგად ცნობილი გახდა, რომ: 


რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან დაკავშირებულ კვლევას:


საიას საჭიროდ მიაჩნია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადახედვა. არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა და ინსპექტორის დამოუკიდებლობისათვის დამატებითი გარანტიების უზრუნველყოფა.

საჭიროა შემუშავდეს სექტორზე ორიენტირებული, სპეციალური წესების დამდგენი რეგულაციები, რომლებიც სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებით მოახდენს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულირებას;

ამასთან, აუცილებელია, რომ მოხდეს პროპორციულობის ტესტის ინტეგრირება საქართველოს კანონმდებლობაში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლების სხვა ფუნდამენტურ უფლებებთან მიმართებით განხილვისა და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინების მიზნით.

საია იმედოვნებს, რომ წარმოდგენილი კვლევები ხელს შეუწყობს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული საკითხების დახვეწას და უკეთესი პრაქტიკის შექმნას. 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge