საიას დახმარებით სამი პირი გათავისუფლდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან

საიას თბილისის ოფისის დახმარებით, 3 პირს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრათ. კერძოდ:

 

 

პოლიცია მათ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენას ედავებოდა, რაც გულისხმობს წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას.

 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2022 წლის 15 ივლისს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც წვრილმანი ხულიგნობის ნაწილში (166-ე მუხლი) საქმე შეწყდა იმის გამო, რომ პოლიციელებმა ვერ წარუდგინეს სასამართლოს პოზიცია, კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა წვრილმანი ხულიგნობა. პოლიციელის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ნაწილში (173-ე მუხლი) სასამართლომ აღნიშნული პირების მიმართ გამოიყენა სიტყვიერი შენიშვნა.

პოლიცია მას ედავებოდა 166-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენას, რაც გულისხმობს წვრილმან ხულიგნობას. პოლიციელთა განმარტებით, მოცემულ შემთხვევაში წვრილმანი ხულიგნობა გამოიხატებოდა მოქალაქის მხრიდან ტურისტებისათვის შეურაცხყოფის მიყენებაში, როგორც სიტყვიერად, ასევე ჟესტიკულაციის გამოყენებით.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2022 წლის 21 ივლისს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ აღნიშნულ შემთხვევაშიც გამოიყენა სიტყვიერი შენიშვნა.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge