სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებების დაცვა კანონის უზენაესობის მხარდაჭერით

პროექტის სახელწოდება: სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებების დაცვა კანონის უზენაესობის მხარდაჭერით
ხანგრძლივობა:  იანვარი, 2015 წ. - დეკემბერი, 2017 წ.
დონორი: ფონდი „პური მსოფლიოსათვის“ (Brot für die Welt)
ბიუჯეტი: 406 842.00 €
მიზანი: საქართველოში სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებების ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისათვის ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა.  

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge