მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

პროექტის სახელწოდება: მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი 2015 წ. - 30 აპრილი 2016 წ.

დონორი: პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭრით

ბიუჯეტი: 33,977,00 GEL

 მიზანი: მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის გზით საჭიროებებზე დაფუძნებული საბიუჯეტო პროცესის ხელშეწყობა.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge