სასამართლო სისტემის მონიტორინგი

პროექტის სახელი: სასამართლო სისტემის მონიტორინგი

-  1 სექტემბერი, 2021 – 1 დეკემბერი, 2022

-  247 244 ლარი

- Netherlands Embassy in Georgia

- პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს რეფორმებს მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით.

- მართლმსაჯულების განხორციელებაზე მინიტორინგის მეშვეობით, მოახდინოს პრობლემების იდენტიფიკაცია სასამართლო სისტემაში და ამ პრობლემების გადაჭრის გზები შეიმუშაოს;

- დიდ ხუთ საქალაქო სასამართლოზე განახორციელოს მონიტორინგი და მისი შეფასება;

- მართლმსაჯულების განხორციელების გაუმჯობესება;

- აამაღლოს ხალხის ცნობიერება მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ და გააჩინოს მის მიმართ ნდობა.

- მართლმსაჯულების სისტემაში უშუალოდ ჩართულ ორგანიზაციებთან და უწყებებთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა.

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების მოსალოდნელი შედეგები:

- დაგეგმილი აქტივოები  მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს საქართველოში.

მონიტორინგის შედეგების ანალიზის საფუძველზე საია შექმნის რეკომენდაციების კომპლექსს კანონმდებლობის სხვადასხვა ნაწილზე და მხარს დაუჭერს კანონში განსახორციელებელ შესაძლო ცვლილებებს. 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge