საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სახელმწიფოს საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში ფემიციდთან ბრძოლის მიზნით

პროექტის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სახელმწიფოს საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში ფემიციდთან ბრძოლის მიზნით
პროექტის ხანგრძლივობა: თებერვალი, 2015 - თებერვალი, 2016
დონორი: ჰოლანდიის მთავრობა
ბიუჯეტი:  91 568.00 €
მიზანი: სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებას შორის ცნობიერების ამაღლება ქალთა მკვლელობების (ფემიციდის) პრობლემის სიღრმისეული გააზრებისა და აღმოფხვრის მიზნით (გამომწვევი მიზეზების, პრობლემის არსისა და მასშტაბების სიღრმისეული ანალიზი).  

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge