შშმ ბავშვთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, განსაკუთრებით ბავშვები, კოვიდპანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო მეტ ბარიერს აწყდებიან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ასეთ დროს სახელმწიფომ მყისიერი რეაგირება მოახდინოს. ამ პროცესში განსაკუთრებული როლი აკისრია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს. მათმუდმივ რეჟიმში უნდა შეისწავლონ ის საჭიროებები, რომლებიც, შესაძლოა, შეზღუდულიშესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახებს ჰქონდეთ და ადგილობრივ დონეზე უნდა განსაზღვრონშესაბამისი ბიუჯეტი.

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UNCRPD) მე-11 მუხლისთანახმად, სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა სარისკო სიტუაციებში შეზღუდულიშესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვისა და უსაფრთხოებისათვის. ამავე კონვენციის 28-ე მუხლითაღიარებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლება სოციალურ დაცვაზე.

სრული ვერსია იხილეთ თანდართულ ფაილში

 

მაკა აბულაძე- საიას ადამიანის უფლებების პროექტის ანალიტიკოსი

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge