ვიწრო წრე-სასამართლოში მენეჯერულ თანამდებობებზე კლანის წევრთა განაწილება

39 მოქმედი მენეჯერის გარდა, პირველ და მეორე ინსტანციაში კიდევ 50  მოსამართლეა, რომლებსაც სხვადასხვა დროს თანამდებობები ეკავათ, თუმცა მოსამართლეთა გამოცდილებაზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ რაც უფრო საკვანძოა თანამდებობა,  როტაცია მინიმალურია.

მოქმედი 39 მენეჯერიდან თანამდებობა უწყვეტად უკავია 19 მათგანს, 9-ს ერთხელ მაინც ჰქონია ასეთი გამოცდილება, 3 ახალი კადრია.

მოქმედი 39 მენეჯერიდან ეს თანამდებობა პირდაპირ (ან მოსამართლედ დანიშვნიდან ძალიან მალე) დაიკავა 14-მა მათგანმა, ხოლო 17-ს ჰქონდა სამოსამართლო გამოცდილება.

სრულად იხილეთ თანდართული დოკუმენტი

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge