დევნილობასთან დაკავშირებული პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტის ინოვაციური გზები

პროექტის სახელწოდება:  დევნილობასთან დაკავშირებული პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტის  ინოვაციური გზები

ხანგრძლივობა:  1 მაისი 2012 წ. - 30 ივნისი 2015 წ.

დონორი:  შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida), ხორციელდება დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მეშვეობით (DRC)

ბიუჯეტი:  441.675.00 GEL

მიზანი:  პროექტის მიზანია იძულებით გადაადგილებული პირების სამართლებრივი დახმარება და ცნობიერების ამაღლება.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge