კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)

პროექტის სახელწოდება: კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)

ხანგრძლივობა: ივნისი, 2015 წ. - მარტი, 2020 წ. 

დონორი: პროექტი ხორციელდება USAID - ის (ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო) დაფინანსებითა და EWMI - ის (აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი) მხარდაჭერით; 

ბიუჯეტი: 1, 813 362.00 $

მიზანი: მართლმსაჯულების სისტემის გაძლიერება სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სამართლიანი სასამართლოს და ადამიანის უფლებების დაცვისთვის.

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge