კორუფციასთან ბრძოლა საჯარო შესყიდვების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობით

პროექტის სახელწოდება: კორუფციასთან ბრძოლა საჯარო შესყიდვების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობით
პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2015 - თებერვალი, 2017
დონორი: ჰოლანდიის მთავრობა 
ბიუჯეტი: 211.608.28 ₾
მიზანი: პროექტის მიზანია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა, საჯარო სექტორში კორუფციის რისკების შემცირება, ასევე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა მედიის წარმომადგენლებისა და საზოგადოებისათვის.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge