საიას საკონსტიტუციო სარჩელები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაცვლელად

საია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის არაკონსტიტუციური გამოყენების შესაცვლელად საკონსტიტუციო სასამართლოში სტრატეგიულ სამართალწარმოებას ახორციელებს. ამ დროისთვის, საიას საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი აქვს ხუთი სარჩელი:

სრული ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge