სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

დონორი: აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

ხანგრძლივობა: 15/11/2018  - 15/11/2019

ბიუჯეტი: 32 000 USD

მიზანი: თემში სოციალური დიალოგის წარმართვა, ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge