წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგის ანგარიში

აღნიშნული მონიტორინგის შედეგად, კონკრეტულ ფაქტებთან ერთად, გამოიკვეთა რამდენიმე საკითხი, რომლებიც საჭიროებს დამატებით გაანალიზებას და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას:


 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოთქვამს მზადყოფნას განვლილი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში წამოჭრილი საკითხების განხილვისა და კანონმდებლობის თუ პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით, აქტიურად ითანამშრომლოს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, საკანონმდებლო ორგანოს და პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებთან.

სრული ანგარიში იხილეთ დანართის სახით ჩვენს ვებგვერდზე.

წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგის ანგარიში
კენჭისყრის დღის მონიტორინგი

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge