სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საიაში კავკასიის სამართლის სკოლის ხელმძღვანელებთან და სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა

18 მაისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში საიას თავმჯდომარე გიორგი ჩხეიძე, აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბურდული და საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის დირექტორი თამარ მეტრეველი კავკასიის სამართლის სკოლის ხელმძღვანელებს და სტუდენტებს შეხვდნენ. გიორგი ჩხეიძემ სტუმრებს საიას ისტორია გააცნო, ისაუბრა ორგანიზაციაში მიმდინარე პროექტებზე, მათ როლსა და მნიშვნელობაზე. სტუდენტების მხრიდან დაისვა მრავალი კითხვა, რომლის შემდგომაც საუბარი გაგრძელდა  ქვეყანაში მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებზე, არასრულწლოვანთა მხრიდან სამართალდარღვევებზე და სხვა პრობლემატურ საკითხებზე. შეხვედრის შემდეგ სტუმრებმა დაათვალიერეს საიას იურიდიული ბიბლიოთეკა და იურიდიული დახმარების ცენტრი.  საია ამგვარ შეხვედრებს მომავალშიც  გეგმავს.

2007-05-20 20:00 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს "პატიმრობის შესახებ" საქართველოს კანონში არ განახორციელოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ცვლილება

16 მაისს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი კანონპროექტი: "პატიმრობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე", რომელიც ითვალისწინებს პატიმრების მიერ დაწესებულების შინაგანაწესის დარღვევისათვის სასჯელის სახით "ადმინისტრაციული პატიმრობის" შემოღებას მაქსიმუმ 90 დღემდე ვადით. ეს ვადა კანონპროექტის მიხედვით არ შედის პატიმრის სასჯელის ვადაში და "ადმინისტრაციული პატიმრობის" დაკისრებიდან ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი ტიპის დარღვევის ყოველი განმეორებისას, შესაძლებელი ხდება დამრღვევი პატიმარისათვის დამატებით 90 დღემდე პატიმრობის ვადის დამატება. ზემოაღნიშნული ცვლილება როგორც ზოგადი მნიშვნელობით, ასევე კონკრეტული დებულებებით,  ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციას, წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპულ კონვენციასა და მის ოქმებს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის  რეკომენდაცია (2006წ.) 2-ის დანართის დებულებებსა  და სისხლის სამართლის პროცესის ფუძემდებლურ პრინციპებს.

2007-05-15 20:00 სრულად ნახვა

საიას ადვოკატების აპრილის თვის წარმატებული საქმეები

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იურიდიული დახმარება აღმოუჩინა აფხაზეთიდან დევნილებს მ.ფ.-სა და მ.კ.-ს, რომელთაც 1994 წელს თბილისში, ისნის რაიონში, შავი ზღვის ქუჩაზე მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე არსებული სახლმმართველობის შენობა დაიკავეს, სადაც ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ მათი აღრიცხვა მოხდა.2003 წელს ამ ობიექტის პრივატიზაცია განხორციელდა. უძრავი ქონება კონკურსის წესით შეიძინა მურთაზ გუჯეჯიანმა. რომელმაც თვითნებურად ჩაკეტა საცხოვრებელი ოთახების კარებები და დევნილები ღია ცის ქვეშ დატოვა.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ აღმოჩენილი სამართლებრივი დახმარების შედეგად სოხუმის რაიონული და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მოპასუხეს აეკრძალა შენობით ფლობისა და სარგებლობაში ხელშემშლელი მოქმედებების განხორციელება, მას ასევე დაევალა მოსარჩელეთათვის სველი წერტილებით სარგებლობის უფლების მიცემა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა როგორც სააპელაციო ასევე საკასაციო სასამართლოს განჩინებით.თუმცა, მურთაზ გუჯეჯიანის მხრიდან უკანონო ქმედებები ამით არ შეჩერებულა და მან ახალი სასარჩელო განცხადებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას, რომლის შესაბამისადაც მოითხოვა კუთვნილი ფართიდან დევნილების მ.ფ.-სა და მ.კ.-ს გამოსახლება თანმხლებ პირებთან ერთად.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ აღმოჩენილი სამართლებრივი დახმარების შედეგად გაფორმდა მორიგების აქტი, რომლის შესაბამისადაც მოსარჩელემ, მოპასუხეებს ფართის გათავისუფლების სანაცვლოდ გადაუხადა თანხა ოთხ-ოთხი ათასი აშშ დოლარის ოდენობით.

2007-05-14 20:00 სრულად ნახვა

თბილისი მარიოტში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2007-2008 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გაიმართა

14 მაისს სასტუმრო ”თბილისი მარიოტში” ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2007-2008 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გაიმართა. გეგმა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან, სახელმწიფო უწყებებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მოამზადა. დოკუმენტი 2007 წლის 25 იანვრიდან ამოქმედდა.

2007-05-13 20:00 სრულად ნახვა

დევნილთა უკანონო გამოსახლების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შინაგან საქმეთა და ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრებს წერილობით მიმართა

სამოქალაქო კოდექსის 172-ე მუხლსა და პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლში შესული ცვლილებები საფუძვლად დაედო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 31 მარტის ,,საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის ხელყოფის ან სხვაგვარად ხელშეშლის აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ” # 495  ბრძანებას, რომელიც განსაზღვრავს უძრავ ნივთზე საკუთრების ხელყოფის ან სხვაგვარი ხელშეშლის აღკვეთის პროცედურებს.  აღნიშნულ ბრძანებაში მოცემულია მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელთა წარმოდგენის შემთხვევაში გამოსახლება ჩერდება. ამ ჩამონათვალში არ არის გათვალისწინებული დევნილთა მოწმობა, როგორც კანონმდებლობით გათვალისწინებული მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტი. ზემოაღნიშნული ცვლილებები საფუძვლად დაედო მიმდინარე წლის 24 აპრილს შანდორ პეტეფის ქ. #15-ში მდებარე დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ცენტრ ,,სპეცავტომეურნეობიდან” დევნილების გამოსახლებას, რითაც აშკარად დაირღვა იქ მცხოვრები დევნილთა უფლებები.

2007-05-07 20:00 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მეორედ გახდა ეთიკის კოდექსის ვერცხლის 5 პრინციპის კავალერი ორგანიზაცია

4-5 მაისს "სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის" ორგანიზებით საგამოფენო ცენტრ "ექსპო-ჯორჯიის" მე-11 პავილიონში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მე-2 გამოფენა-ფორუმი შედგა. გამოფენა-ფორუმში მონაწილეობა 70-ზე მეტმა საქართველოს მასშტაბით არსებულმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ მიიღო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მოწვეულ საზოგადოებას 50 მეტი დასახელების გამოცემა წარუდგინა, მოეწყო საიას მომზადებული სოციალური სარეკლამო კლიპების ჩვენება.

2007-05-06 20:00 სრულად ნახვა

მრგვალი მაგიდა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის ადგილობრივი ასოციაციების წარმომადგენლებთან

4 მაისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეხვედრების დარბაზში  პროექტის “სოფლის ასოციაციების როლის გაძლიერება საქართველოს დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში” ფარგლებში გაიმართა მრგვალი მაგიდა, რომელსაც ესწრებოდნენ სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის ადგილობრივი ასოციაციების წარმომადგენლები.   შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა იმ ადგილობრივი ასოციაციების უკეთ გაცნობა, რომლებთანაც პროექტის ფარგლებში იგეგმება სამომავლო თანამშრომლობა.

2007-05-06 20:00 სრულად ნახვა

კორტებზე ჩატარებული სპეცოპერაციიდან ერთი წელი გავიდა

დღეს, 1 მაისს, 12:00 საათზე საქართევლოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში, საიას თავმჯდომარემ გიორგი ჩხეიძემ, 2006 წლის 2 მაისს, კორტებთან განხორციელებულ სპეც-ოპერაციაში დაღუპულ ზურაბ ვაზაგაშვილის მშობლებთან და ადვოკატებთან ერთად ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართა. გუშინ, გვიან ღამით, ცნობილი გახდა, რომ 20 აპრილს შეწყდა სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც თბილისის პროკურატურამ აღძრა კორტებთან ჩატარებულ სპეცოპერაციაში მონაწილე პოლიციელთა მიმართ. ოფიციალურ მიზეზად დანაშაულის ნიშნების არარსებობა დასახელდა. მიუხედავად იმის, რომ საქმე ზუსტად 11 დღის წინ შეწყდა, დაზარელებულის ადვიკატებსა და ოჯახის წევრებს დადგენილება საქმის შეწყვეტის შესახებ არ მისვლიათ.

2007-04-30 20:00 სრულად ნახვა

სემინარი თემაზე: ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და ევროპული სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურები

24-25 აპრილს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა ცენტრმა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის “სამართლებრივი სახელმწიფოს ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში ჩაატარა ტრენინგი “ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის პროცედურები“. აღნიშნულ ტრენინგში მონაწილეობა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და კერძო საადვოკატო ფირმებიდან ოცმა პრაქტიკოსმა ადვოკატმა მიიღო, რომელთა შერჩევაც  წინასწარ კონკურსით მოხდა.

2007-04-29 20:00 სრულად ნახვა

მამუკა გოგოლაშვილის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს

თავის არეში მძიმედ დაჭრილი მამუკა გოგოლაშვილის დამ დასახმარებლად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა. გოგოლაშვილის ოჯახის წევრები არ ეთანხმებიან ოფიციალურ ვერსიას, რომლის თანახმადაც მამუკა გოგოლაშვილი საგზაო წესების დარღვევისთვის დააკავა საპატრულო პოლიციამ და ნარკოლოგიურ დისპანსერში გადაიყვანა. როგორც სამართალდამცველები აღნიშნავენ, მოგვიანებით მან თვითმკვლელობა სცადა. გოგოლაშვილის ოჯახის წევრთა მტკიცებით, მამუკას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ესროლეს. ავტომანქანაში, სადაც ინციდენტი მოხდა, ორი ნატყვიარი აღმოჩნდა, დაჭრილს კი მხოლოდ ერთი ნატყვიარი აქვს. ამჟამად მამუკა გოგოლაშვილი თბილისის მეხუთე საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. ექიმების განცხადებით დაჭრილის მდგომარეობა კვლავ კრიტიკულია. გამჭოლი ჭრილობა აქვს თავის არეში, ნიკაპიდან შუბლის მიმართულებით. მამუკა გოგოლაშვილის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს.

2007-04-25 20:00 სრულად ნახვა